laravel 覆盖默认404页面

760次阅读
没有评论

共计 8083 个字符,预计需要花费 21 分钟才能阅读完成。

在 laravel 当中,如果遇到 404 错误,一般都是默认的报错页面,如果想替换成自己的页面,网上有些教程都是建议修改框架内容,这将导致后续升级版本时候,又会被覆盖问题。

其实官方有一个很方便的路由方法:fallback,可以优雅的完成 404 页面覆盖。

Route::fallback(function (){return view('errors.404');
});

fallback 可以为所有未匹配到的路由默认一个执行方法,同时我们也可以在这个方法内做一些日志记录,用于查看一些非法访问等等。

如果你有多个用户组,设置不同的 404 逻辑,那么也可以对不同的组,单独设置 404,如下类似:

Route::prefix('admin')->group(function (){Route::fallback(function (){return view('admin.errors.404');
  });
});

设置好跳转逻辑之后,我们就可以在模板文件下新建一个页面来接管这些未匹配的页面了,下面为大家提供一个 tailwindcss 写的模板页面代码:

laravel 覆盖默认 404 页面
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>404</title>
  <link href="https://lf26-cdn-tos.bytecdntp.com/cdn/expire-1-M/tailwindcss/2.0.3/tailwind.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>
<div class="h-screen w-screen bg-gray-100 flex items-center">
  <div class="container flex flex-col md:flex-row items-center justify-center px-5 text-gray-700">
    <div class="max-w-md">
      <h1 class="text-9xl font-dark font-bold">404</h1>
      <p class="text-2xl md:text-3xl font-light leading-normal"> 当前访问的页面不存在!</p>
      <p class="mb-8"> 请返回首页,或者关闭窗口!</p>

      <a href="{{url('/') }}" class="px-4 inline py-2 text-sm font-medium leading-5 shadow text-white transition-colors duration-150 border border-transparent rounded-lg focus:outline-none focus:shadow-outline-blue bg-blue-600 active:bg-blue-600 hover:bg-blue-700">
        返回首页
      </a>
    </div>
    <div class="max-w-lg">
      <svg
        id="a706cf1c-1654-439b-8fcf-310eb7aa0e00"
        data-name="Layer 1"
        xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        class="w-80 ml-24"
        width="1120.59226" height="777.91584" viewBox="0 0 1120.59226 777.91584">
        <title>not found</title>
        <circle cx="212.59226" cy="103" r="64" fill="#ff6584" />
        <path
          d="M563.68016,404.16381c0,151.01141-89.77389,203.73895-200.51559,203.73895S162.649,555.17522,162.649,404.16381,363.16457,61.04208,363.16457,61.04208,563.68016,253.1524,563.68016,404.16381Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#f2f2f2" />
        <polygon
          points="316.156 523.761 318.21 397.378 403.674 241.024 318.532 377.552 319.455 320.725 378.357 207.605 319.699 305.687 319.699 305.687 321.359 203.481 384.433 113.423 321.621 187.409 322.658 0 316.138 248.096 316.674 237.861 252.547 139.704 315.646 257.508 309.671 371.654 309.493 368.625 235.565 265.329 309.269 379.328 308.522 393.603 308.388 393.818 308.449 394.99 293.29 684.589 313.544 684.589 315.974 535.005 389.496 421.285 316.156 523.761"
          fill="#3f3d56" />
        <path
          d="M1160.29613,466.01367c0,123.61-73.4842,166.77-164.13156,166.77s-164.13156-43.16-164.13156-166.77S996.16457,185.15218,996.16457,185.15218,1160.29613,342.40364,1160.29613,466.01367Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#f2f2f2" />
        <polygon
          points="950.482 552.833 952.162 449.383 1022.119 321.4 952.426 433.154 953.182 386.639 1001.396 294.044 953.382 374.329 953.382 374.329 954.741 290.669 1006.369 216.952 954.954 277.514 955.804 124.11 950.467 327.188 950.906 318.811 898.414 238.464 950.064 334.893 945.173 428.327 945.027 425.847 884.514 341.294 944.844 434.608 944.232 446.293 944.123 446.469 944.173 447.428 931.764 684.478 948.343 684.478 950.332 562.037 1010.514 468.952 950.482 552.833"
          fill="#3f3d56" />
        <ellipse cx="554.59226" cy="680.47903" rx="554.59226" ry="28.03433" fill="#3f3d56" />
        <ellipse cx="892.44491" cy="726.79663" rx="94.98858" ry="4.80162" fill="#3f3d56" />
        <ellipse cx="548.71959" cy="773.11422" rx="94.98858" ry="4.80162" fill="#3f3d56" />
        <ellipse cx="287.94432" cy="734.27887" rx="217.01436" ry="10.96996" fill="#3f3d56" />
        <circle cx="97.08375" cy="566.26982" r="79" fill="#2f2e41" />
        <rect x="99.80546" y="689.02332" width="24" height="43"
           transform="translate(-31.32451 -62.31008) rotate(0.67509)" fill="#2f2e41" />
        <rect x="147.80213" y="689.58887" width="24" height="43"
           transform="translate(-31.31452 -62.87555) rotate(0.67509)" fill="#2f2e41" />
        <ellipse cx="119.54569" cy="732.61606" rx="7.5" ry="20"
             transform="translate(-654.1319 782.47948) rotate(-89.32491)" fill="#2f2e41" />
        <ellipse cx="167.55414" cy="732.18168" rx="7.5" ry="20"
             transform="translate(-606.25475 830.05533) rotate(-89.32491)" fill="#2f2e41" />
        <circle cx="99.31925" cy="546.29477" r="27" fill="#fff" />
        <circle cx="99.31925" cy="546.29477" r="9" fill="#3f3d56" />
        <path
          d="M61.02588,552.94636c-6.04185-28.64075,14.68758-57.26483,46.30049-63.93367s62.13813,11.14292,68.18,39.78367-14.97834,38.93-46.59124,45.59886S67.06774,581.58712,61.02588,552.94636Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#6c63ff" />
        <path
          d="M257.29613,671.38411c0,55.07585-32.73985,74.3063-73.13,74.3063q-1.40351,0-2.80255-.0312c-1.87139-.04011-3.72494-.1292-5.55619-.254-36.45135-2.57979-64.77127-22.79937-64.77127-74.02113,0-53.00843,67.73872-119.89612,72.827-124.84633l.00892-.00889c.19608-.19159.29409-.28516.29409-.28516S257.29613,616.30827,257.29613,671.38411Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#6c63ff" />
        <path
          d="M181.50168,737.26482l26.747-37.37367-26.81386,41.4773-.07125,4.29076c-1.87139-.04011-3.72494-.1292-5.55619-.254l2.88282-55.10258-.0223-.42775.049-.0802.27179-5.20415-26.88076-41.5798,26.96539,37.67668.06244,1.105,2.17874-41.63324-23.0132-42.96551,23.29391,35.6583,2.26789-86.31419.00892-.294v.28516l-.37871,68.064,22.91079-26.98321-23.00435,32.84678-.60595,37.27566L204.18523,621.958l-21.4805,41.259-.33863,20.723,31.05561-49.79149-31.17146,57.023Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#3f3d56" />
        <circle cx="712.48505" cy="565.41532" r="79" fill="#2f2e41" />
        <rect x="741.77716" y="691.82355" width="24" height="43"
           transform="translate(-215.99457 191.86399) rotate(-17.08345)" fill="#2f2e41" />
        <rect x="787.6593" y="677.72286" width="24" height="43"
           transform="matrix(0.95588, -0.29376, 0.29376, 0.95588, -209.82788, 204.72037)" fill="#2f2e41" />
        <ellipse cx="767.887" cy="732.00275" rx="20" ry="7.5"
             transform="translate(-220.8593 196.83312) rotate(-17.08345)" fill="#2f2e41" />
        <ellipse cx="813.47537" cy="716.94619" rx="20" ry="7.5"
             transform="translate(-214.42477 209.56103) rotate(-17.08345)" fill="#2f2e41" />
        <circle cx="708.52153" cy="545.71023" r="27" fill="#fff" />
        <circle cx="708.52153" cy="545.71023" r="9" fill="#3f3d56" />
        <path
          d="M657.35526,578.74316c-14.48957-25.43323-3.47841-59.016,24.59412-75.0092s62.57592-8.34055,77.06549,17.09268-2.39072,41.6435-30.46325,57.63671S671.84483,604.17639,657.35526,578.74316Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#6c63ff" />
        <path
          d="M611.29613,661.29875c0,50.55711-30.05368,68.20979-67.13,68.20979q-1.28835,0-2.57261-.02864c-1.71785-.03682-3.41933-.1186-5.10033-.23313-33.46068-2.36813-59.45707-20.92878-59.45707-67.948,0-48.65932,62.18106-110.05916,66.85186-114.60322l.00819-.00817c.18-.17587.27-.26177.27-.26177S611.29613,610.74164,611.29613,661.29875Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#6c63ff" />
        <path
          d="M541.72029,721.77424l24.55253-34.30732-24.6139,38.07426-.0654,3.93872c-1.71785-.03682-3.41933-.1186-5.10033-.23313l2.6463-50.58165-.02047-.39266.045-.07361.24949-4.77718-24.67531-38.16836,24.753,34.58547.05731,1.01433,2-38.21741-21.12507-39.44039L541.80616,625.928l2.08182-79.23247.00819-.26994v.26177l-.34764,62.47962,21.031-24.76934-21.11693,30.15184-.55624,34.21735,19.63634-32.839-19.71812,37.87389-.31085,19.0228,28.50763-45.70631-28.614,52.34448Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#3f3d56" />
        <path
          d="M875.29613,682.38411c0,55.07585-32.73985,74.3063-73.13,74.3063q-1.4035,0-2.80255-.0312c-1.87139-.04011-3.72494-.1292-5.55619-.254-36.45135-2.57979-64.77127-22.79937-64.77127-74.02113,0-53.00843,67.73872-119.89612,72.827-124.84633l.00892-.00889c.19608-.19159.29409-.28516.29409-.28516S875.29613,627.30827,875.29613,682.38411Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#6c63ff" />
        <path
          d="M799.50168,748.26482l26.747-37.37367-26.81386,41.4773-.07125,4.29076c-1.87139-.04011-3.72494-.1292-5.55619-.254l2.88282-55.10258-.0223-.42775.049-.0802.27179-5.20415L770.108,654.01076l26.96539,37.67668.06244,1.105,2.17874-41.63324-23.0132-42.96551,23.29391,35.6583,2.26789-86.31419.00892-.294v.28516l-.37871,68.064,22.91079-26.98321-23.00435,32.84678-.606,37.27566L822.18523,632.958l-21.4805,41.259-.33863,20.723,31.05561-49.79149-31.17146,57.023Z"
          transform="translate(-39.70387 -61.04208)" fill="#3f3d56" />
        <ellipse cx="721.51694" cy="656.82212" rx="12.40027" ry="39.5"
             transform="translate(-220.83517 966.22323) rotate(-64.62574)" fill="#2f2e41" />
        <ellipse cx="112.51694" cy="651.82212" rx="12.40027" ry="39.5"
             transform="translate(-574.07936 452.71367) rotate(-68.15829)" fill="# 2f2e41" />
      </svg>
    </div>

  </div>
</div>


</body>

</html>
正文完
加入官方交流QQ群:778957856
post-qrcode
 0
clark
版权声明:本站原创文章,由 clark 2022-03-12发表,共计8083字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)